Accesul mass-media în clinică

6. Extras din PS SMC 05 RELAŢIA CLINICII MEDICALE CU MASSMEDIA

 

 

7.1.5. Eveniment de importantă majoră – orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte

importantă a publicului si care este cuprins în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea

Consiliului Naţional al Audiovizualului (conform Legii 504/2002 a audiovizualului);

7.1.6. Informaţie cu privire la datele personale – orice informaţie cu privire la o persoană fizică

identificată sau identificabilă (Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016);

7.1.7. Îngrijiri de sănătate – serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical

(Legea 46/2003).

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.

Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PS Procedura de sistem

2. RMC Responsabil cu Managementul Calității

3. SMC Structura de Management a Calității

4. SR Standard Român

5. RMM Relaţia cu Mass – Media (purtător de cuvânt)

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalităţi

În cadrul Clinicii, relaţia cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul Purtătorului de

cuvânt.

Excepţie la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

– accesul delegaţiilor cu acordul Managerului, când aceştia vor fi însoţiţi de manager, purtător de cuvânt

sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;

– accesul delegaţiilor Ministerului, numai când aceştia îşi asumă răspunderea pentru Reprezentanţii massmedia

care îi însoţesc.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

Acordul scris al Aparţinătorului,

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor

Acordul se obţine atunci când este necesar a se transmite în spaţiul public a unor date despre pacient.

8.2.3. Circuitul Documentelor

Documentele circulă şi sunt înregistrate la secretariatul clinicii.

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Responsabil cu mass-media/ Persoane desemnate în relaţia cu mass-media

8.3.1.1. Managerul clinicii va numi prin decizie o persoană Responsabilă în relaţia cu mass-media –

RMM (purtător de cuvânt).

8.3.1.2. Responsabilul în relaţia cu mass media îşi va însuşi prevederile prezentei proceduri, va pune în

aplicare cerinţele acesteia si va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii.

8.3.1.3. În cadrul clinicii, relaţia cu mass-media este asigurată numai prin intermediul Responsabilului

mass-media (purtător de cuvânt). Excepţie la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

– accesul delegaţiilor cu acordul Managerului, când aceştia vor fi însoţiţi de manager, purtător de cuvânt

sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;

SC PRO LIFE CLINICS SRL

“AMBULATORIU CLINIC,

SPITALIZARE DE ZI”

STRUCTURA DE

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

PROCEDURA DE SISTEM

Cod: PS-SMC-05

Ediţia: II

Revizia: –

RELAŢIA CLINICII MEDICALE

CU MASS-MEDIA

Pagina 4 / 5

Exemplar 2

– accesul delegaţiilor Ministerului, numai când aceştia îşi asumă răspunderea pentru Reprezentanţii massmedia

care îi însoţesc.

8.3.1.4. În cazul numirii prin decizie a unor angajaţi în relaţia cu mass-media cu diverse ocazii, altele

decât purtătorul de cuvânt, acestea vor fi instruiţi obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri si se vor

supune strict cerinţelor procedurii.

8.3.2. Accesul mass-media pe teritoriul clinicii

8.3.2.1. Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta clinicii pentru identificare.

8.3.2.2. Reprezentanţii mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situaţii:

– când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

– însoţiţi de Manager.

8.3.2.3. Acordarea interviurilor în cadrul clinicii

Interviurile în cadrul clinicii vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt) cu respectarea

următoarelor reguli:

a) Privind demnitatea umană şi drepturile pacienţilor

– declaraţiile referitoare la o persona se vor face respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale

omului .

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane

precum şi un eventual handicap al acestuia.

– informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de

sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte

diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media

numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul

familiei sau aparţinătorilor.

8.3.2.4. RMM va interzice cu desăvârşire accesul reprezentanţilor mass-media în compartimentele

clinicii.

8.3.2.5. Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidenţialităţii datelor despre un pacient şi a

confidenţialităţii actului medical, precum şi prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancţionarea

disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

8.3.2.6. Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor

interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

9.1. Managerul:

 aprobă prezenta procedură

9.2. Directorul medical

 verifică prezenta procedură

9.3. Responsabilul cu Managementul Calității:

 întocmește prezenta procedură

 implementează prezenta procedură

9.4. Tot personalul din cadrul clinicii, aplică prezenta procedură.