Prin prezenta nota informativă SC PRO LIFE CLINICS SRL, aduce la cunoștință pacienților, vizitatorilor, agnajaților și colaboratorilor că este dotată cu sistem de supraveghere video. Prin intermediul acestui sistem, se achizitioneaza imagini cu privire la persoane identificate sau indentificabile, care pot fi prelucrate și care reprezină date cu caracter personal.

În vederea realizării obligațiilor stabilite de lege și desfășurării activităților curente (ca interese legitime) și obligațiilor legale ale SC PRO LIFE CLINICS SRL dar și aplicării prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor (legislația internă și dreptul comunitar), SC PRO LIFE CLINICS SRL se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

SC PRO LIFE CLINICS SRL nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legate de securitate și confidențialitate a datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în: asigurarea/monitorizarea securitatii persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, îndeplinirea obligațiilor legale, realizarea intereselor legitime.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC PRO LIFE CLINICS SRL și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții SC PRO LIFE CLINICS SRL, organele de urmările/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevedirile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfășurate de SC PRO LIFE CLINICS SRL.

Durata de stocare a datelor obținute prin sistemul de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

 

Conform legislației specifice interne și comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Ofiterului privind protectia datelor cu caracter personal, cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: prolifeclinics@yahoo.com sau la următoarea adresă de corespondență: Strada Anastasie Panu, nr. 28.

SC PRO LIFE CLINICS SRL poate, dacă este cazul, să solicite personei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depunde o plângere în fața autorității de supraveghere competente și de a introduce o cale de atac judiciara.