SC PRO LIFE CLINICS SRL, înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 12185 , prin intermediul Serviciului de Statistică, prin mijloace automatizate/manuale, având ca scop ,,servicii de sănătate”, operează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date privind starea de sănătate, date privind viața sexuală,.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal și medical, acestea fiind necesare prelucrării în scopul furnizării ,,serviciilor de sănătate”. Refuzul dumneavoastră poate afecta capacității de furnizare de servicii medicale specifice patologiei, dar nu va afecta calitatea îngrijirilor și tratamentul de care beneficiati în clinica noastră.

Menționăm că, pentru activități de diagnostic și tratament medical se utilizează modelele de consimțământ informat scris. (Anexa 1)

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator-prin , și sunt comunicate următorilor destinatari:

  1. Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică Iași, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași, Scoala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Institutul Național de Statistică.
  2. La cerere către organe competente (instanțe judecătorești), organe de cercetare (Parchet, Poliție)
  3. Administratorii autorizați ai Registrelor naționale de boli, prevăzuți de legislația în vigoare, cu avizul conducerii SC PRO LIFE CLINICS SRL.
  4. Mass-media, numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului și a Regulamentului intern al SC PRO LIFE CLINICS SRL.
  5. Unități partenere pentru servicii paraclinice și radiologice.

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată de către: registrator medical, asistent medical, medic și servicii conexe actului medical (psiholog, kinetoterapeut, bioinginer medical), cu condiția respectării secretului profesional, conform atribuțiilor din fișa postului, a regulamentului intern al unității și al acestui protocol, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul, atât timp cât acest consimțământ nu a fost retras, și în mod excepțional în situația în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent.

Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate sau a comunității.

În situațiile în care, din afara unitatii, se solicită informații cu caracter confidențial,  unitatea noastră se angajează să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă apartin și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la registratura SC PRO LIFE CLINICS SRL, în atenția Ofițerului privind protecția datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.